مزایده
کار ما این است که از  دسترسی شما به تمام تامین کنندگان کالا در حوزه خدمات پزشکی و پیرا پزشکی اطمینان حاصل کنیم و مطمئن باشیم در لحظه شما قادر خواهید بود که کالا های مورد نظر خود را از طریق مزایده به صورت مجازی به فروش برسانید.