مناقصه
کار ما این است که از  دسترسی شما به تمام تامین کنندگان کالا در حوزه خدمات پزشکی و پیرا پزشکی اطمینان حاصل کنیم و مطمئن باشیم در لحظه شما قادر خواهید بود که مناقصات خود را به صورت غیر حضوری انجام دهید.