مرکز جراحی میرداماد
نام مدیر عامل حسین دلنواز
وب سایت شرکت
گروه درمانگاه
استان تهران
ثابت محل کار 88659672
آدرس میرداماد پلاک 367 مرکز جراحی میرداماد