بیمارستان بسکی
نام مدیر عامل علی کوثری
وب سایت شرکت beskihospital.gonbad@gmail.com
گروه بیمارستان
استان گلستان
ثابت محل کار 017-33540993
آدرس گنبد کاووس طالقانی شرقی بیمارستان بسکی آقای کوثری