پاتوبیولوژی دکتر نوشادی داراب
نام مدیر عامل دکترپوریا علی نوشادی
وب سایت شرکت
گروه آزمایشگاه ها
استان فارس
ثابت محل کار 07153544155
آدرس داراب بلوار امام خمینی پائین تر از بیمارستان قدیم طبقه دوم کلنیک دکتر ابراری