آزمایشگاه بوعلی
نام مدیر عامل دکتر الهام محمودی
وب سایت شرکت
گروه آزمایشگاه ها
استان فارس
ثابت محل کار 07136240937
آدرس شیراز معالی آباد نبش خیابان رهبر ماهطبقه فوقانی بانک مسکن