آزمایشگاه بقراط
نام مدیر عامل ایمان عیدی
وب سایت شرکت
گروه آزمایشگاه ها
استان فارس
ثابت محل کار 071-32361639
آدرس شیراز خیابان زند کوچه شهید اباییان کوچه یکم