آزمایشگاه دکتر محمد صالحی
نام مدیر عامل دکتر محمد صالحی
وب سایت شرکت
گروه آزمایشگاه ها
استان فارس
ثابت محل کار 07132352223
آدرس شیراز خیابان زندروبروی هتل پارس کوچه 47