اخبار

تدوین پیش نویس شرایط تغییر نمایندگی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی فراخوان اعلام نظر و پیشنهاد

قابل توجه مدیران عامل و مسئولین فنی شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی

به اطلاع می رساند به منظور ایجاد ثبات در سرمایه گذاری جهت استقرار خدمات پس از فروش پایدار توسط شرکت های تجهیزات پزشکی، اداره کل تجهیزات پزشکی نسبت به تدوین پیش نویس "دستورالعمل تغییر نمایندگی شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی در زمان معتبر بودن نمایندگی " اقدام نموده است.

ضمن تقدیم پیش نویس دستورالعمل مذکور به پیوست، مزید امتنان است پیشنهادهای کارشناسی خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ این خبر، با نامه به ایمیل رسمی اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس med@imed.ir  ارسال نمایید.

اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی