اخبار

عرض تسلیت درگذشت رئیس اتحادیه و صنف تهیه و توزیع تجهیزات و مواد دندانپزشکی: مرحوم حاج رضا لیلاز مهرآبادی
به نام او که ماندگار ابدیست
رفتن عزیزان، سخت است. به خصوص رفتن عزیزی که می دانیم جایش تا ابد در میان مان خالی می ماند. 
حاج رضا لیلاز مهرآبادی، عزیزی بود که با رفتنش، دل هایمان خالی شد. بزرگمردی که اعضای محترم صنف شریف تهیه و توزیع تجهیزات و مواد دندانپزشکی به او مدیونند. مردی که مانند پدری مهربان، این صنف را پدید آورد و پروراند. او حدود چهل سال از عمر پربارش را صرف شکوفایی صنف کرد و در چهار دوره مدیریتش بر آن، کوشید تا بر اعتبار آن بیفزاید.
بدون شک فقدان این عزیز، خلایی بزرگ خواهد بود. از خداوند می خواهیم صبری در خور این مصیبت بر دلهای ما و بازماندگان قرار دهد.