مرکزبهداشت شماره 10

نام مدیر عامل جناب آقای دکتر ...........
وب سایت شرکت www.markaz10.com
استان تهران
آدرس آیت الله کاشانی
سایت مناقصه و مزایده