بیمارستان میلاد

نام مدیر عامل جناب آقای دکتر ....
وب سایت شرکت www.milad.com
استان تهران
آدرس اتوبان همت. خروجی برج میلاد
<span style="color:#660066;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:medium;text-align:justify;background-color:#ffffff;">بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه&zwnj;شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.&nbsp;</span><br style="outline:none;box-sizing:border-box;color:#8e837a;font-family:Yekan, sans-serif;font-size:16px;text-align:justify;background-color:#d4d4d4;" /><span style="color:#660066;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:medium;text-align:justify;background-color:#ffffff;">بیمارستان, در راستای مشتری مداری، تعهد به بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و پیشگیری از آلودگی های محیطی خاک، هوا و آب های سطحی و زیرزمینی [روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی&nbsp;</span><span class="en" style="outline:none;box-sizing:border-box;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;direction:ltr;font-size:medium;color:#660066;background-color:#ffffff;">(P144-QM-01)</span><span style="color:#660066;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:medium;text-align:justify;background-color:#ffffff;">&nbsp;]، اهداف کلان و خرد را تدوین نموده و مرتباً بازنگری می نماید و مصمم است ضمن ارائه خدمات درمانی با کیفیت مطلوب، قوانین و مقررات زیست محیطی کشور را نیز رعایت نموده و کمترین تأثیر نامطلوب را بر محیط زیست داشته باشد</span>